Europa avala les reclamacions contra l’IRPH

La Sentència dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) el dia 3 de març per mitjà de la qual declara que la incorporació de l’índex IRPH (Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris) als préstecs hipotecaris pot ser abusiva obre la porta a noves reclamacions contra les entitats financeres que fins a temps recents han fet ús d’aquest tipus d'interès.

Fins l’any 2011, tot tipus d’entitats (caixes i bancs) van utilitzar aquest índex com a alternativa a l’EURÍBOR, raó per la qual s’estima que hi pot haver més d’un milió de préstecs hipotecaris que tinguin el tipus d'interès referenciat a l’IRPH. En tant que les caixes d’estalvis van fer un ús molt més intensiu que els bancs d’aquest índex i atenent a la implantació que aquestes entitats tenien a Catalunya, és probable que molts dels afectats es concentrin en aquest territori. En aquest sentit, és interessant recordar la implantació que tenien algunes caixes en zones rurals com Lleida o bé la implantació que té La Caixa (entitat que ha fet un gran ús d’aquest índex) a tot Catalunya i especialment a Barcelona.

És important aclarir que l’IRPH no ha estat declarat nul ni abusiu en si mateix, sinó que és necessari analitzar les condicions amb què es van contractar els préstecs hipotecaris en què es va incloure aquest índex per tal de determinar si es pot considerar abusiva la seva incorporació a cada préstec en concret.

Els criteris per tal de determinar l’abusivitat se centren, fonamentalment, en la informació prèvia rebuda pels prestataris a l’hora de contractar el préstec. En concret, és necessari determinar si al moment de la contractació es va informar als clients de les característiques de l’índex, de les diferències amb altres índex com pot ser l’EURÍBOR o bé si es va informar del funcionament i de l’impacte econòmic que podria tenir durant la vida del préstec, així com de la seva evolució en els darrers dos anys anteriors a la contractació.

Una vegada determinat que l’existència de l’IRPH al préstec podria ser considerada abusiva i per tant nul·la, serà necessari tramitar la pertinent reclamació contra l’entitat financera corresponent. En primer lloc, recomanem una reclamació bancària de caràcter extrajudicial. Tanmateix i atenent als antecedents en altres casos relatius a altres clàusules que han estat declarades abusives, és probable que sigui necessari acudir a la reclamació judicial per tal de poder obtenir la declaració de nul·litat i la conseqüent indemnització.

Pel que fa a les conseqüències de la declaració d’abusivitat i de nul·litat, així com l’eventual indemnització a percebre, és necessari un anàlisi cas per cas, ja que la solució dependrà del contingut exacte dels pactes inclosos en el contracte de préstec entre els quals es pot haver previst un índex alternatiu, en molts casos l’EURÍBOR.

Autor Celestí Pol i Vilagrasa 
Photo by Maryna Yazbeck on Unsplash

Si teniu interès en saber si teniu dret a la devolució de quantitats pagades indegudament per l'aplicació de l'IRPH, us podeu posar en contacte amb nosaltres sense cap compromís a través del formulari següent:

Powered by BreezingForms