Dret administratiu i urbanístic

La incorporació al despatx d’advocats especialitzats en dret administratiu, ens permet garantir als nostres clients assessorament jurídic en totes aquells assumptes derivats de la seva relació amb les diferents Administracions Públiques.

La configuració del nostre sistema social ha desembocat en l’existència de multitud de serveis públics que a la vegada són prestats per una diversitat d’administracions públiques. Si això ho unim a la cada cop més àmplia i constant regulació per a l’exercici dels nostres drets, així com a l’excessiva burocratització dels diferents procediments, fa que la nostra relació amb les diferents administracions sigui cada cop més complexa i requereixi d’un coneixement especialitzat en la matèria.

Per aquest motiu, el nostre despatx ofereix assessorament i defensa jurídica en totes aquelles qüestions que guarden relació amb l’exercici de drets o compliments d’obligacions davant les Administracions Públiques, en matèries com les següents:

  • Dret administratiu general: assessorament i tramitació de qualsevol procediment administratiu de petició o reconeixement de drets, així com de sol·licitud d’indemnitzacions derivades del funcionament de l’Administració Pública.
  • Dret sancionador: assessorament i defensa jurídica davant de qualsevol procediment incoat per les Administracions Públiques i que pugui acabar amb la imposició d’una sanció i/o la pèrdua del dret
  • Contractació pública: assessorament jurídic en aquelles qüestions relacionades amb la contractació pública (contractes d’obra pública, concessions, subministraments, serveis, etc.)
  • Llicències i autoritzacions: assessorament i tramitació en totes aquelles actuacions que requereixen una llicència prèvia o una autorització per al seu exercici (obres, activitats, aprofitament de béns, etc.)
  • Subvencions: assessorament en matèria relacionada amb procediments de petició d’ajudes i subvencions públiques
  • Urbanisme: assessorament, tramitació i defensa jurídica tant a particulars com a empreses i administracions públiques, en tots aquells procediments en matèria urbanística, tals com planejament urbanístic, gestió i execució urbanística, disciplina urbanística, expropiacions, etc.