Dret bancari

Pol·Vilagrasa Advocats s’ha especialitzat en la reclamació de danys derivats de la mala comercialització de productes bancaris d’alt risc per part de gairebé totes les entitats bancàries i financeres.

Ens dediquem a resoldre i anul·lar contractes, així com a reclamar els danys per la contractació de:

  • Participacions preferents
  • Deute subordinat
  • Permutes financeres de tipus d’interès i assimilats: SWAP, collar, clip…
  • Dipòsits estructurats
  • Fons d’inversió immobiliària
  • Bons convertibles, així com qualsevol altre producte financer que hagi estat comercialitzat incomplint la normativa bancària aplicable
  • Préstecs i crèdits hipotecaris

Els nostres serveis se centren en la transacció i la litigació. En aquest sentit oferim a inversors minoristes i professionals la possibilitat d’informar-se sobre la naturalesa dels productes contractats, així com la correcció de la comercialització i la determinació dels eventuals danys soferts.

Un cop analitzats les circumstàncies concretes de l’assumpte, es planteja la possibilitat de procedir a la reclamació judicial o extrajudicial del dany derivat de la contractació del producte concret.

Així mateix, tractem els assumptes bancaris i financers des d’una perspectiva integral i assessorem els clients en la contractació d’aquest tipus de productes, així com analitzant els possibles efectes adversos que se’n pugui derivar.