Els clubs esportius estan obligats a presentar la declaració de l’impost sobre societats?

Creat el 20 Juny 2016
Vist: 1256

La recent Llei 27/2014, de l’Impost sobre societats, que va entrar en vigor ara fa un any, va suprimir la possibilitat dels clubs i associacions esportives (i de totes les entitats sense afany de lucre relacionades en la Llei) de no haver de presentar la declaració de l’impost sobre societats, i, per tant, totes aquestes entitats van quedar obligades a presentar la declaració independentment dels ingressos anuals obtinguts, paràmetre que sota la vigència de la Llei anterior determinava l’obligació o no de declarar (límit de 100.000€), entre altres requisits.

Poc després de l’entrada en vigor de la nova Llei de l’impost sobre societats, el 27 de febrer de 2015, el Reial Decret-llei 1/2015, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, va modificar l’article de la Llei 27/2014 que regulava aquesta obligació i va introduir novament la possibilitat que els clubs o associacions esportives (entitats sense afany de lucre, en general) no haguessin de presentar la declaració si complien determinats requisits. 

Actualment, la Llei 48/2015 de 29 d'octubre, de Pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016 ha modificat una altra vegada el límit econòmic establert perquè les entitats sense afany de lucre parcialment exemptes de l’impost sobre societats (entre elles clubs o associacions esportives) estiguin obligades a presentar la declaració per aquest impost. Per la qual cosa, els requisits perquè una entitat d’aquest tipus no hagi de presentar la declaració per l’impost sobre societats són els següents:

  • Que els seus ingressos totals no superin els 75.000 euros anuals
  • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes que percep no superin els 2.000 euros anuals
  • Que totes les rendes no exemptes que obtingui estiguin sotmeses a retenció

En aquest sentit, es consideren rendes no exemptes, amb certes condicions, les següents:

  • Les que procedeixen de la realització d'activitats que constitueixen el seu objecte o finalitat específica. En concret, les quotes satisfetes pels associats d’un club o associació esportiva
  • Les que derivin d'adquisicions i de transmissions a títol lucratiu
  • Les que derivin de la transmissió onerosa de béns afectes a la realització de l'objecte o finalitat específica quan el producte obtingut es reinverteixi

Aquesta modificació s'aplica de forma retroactiva als exercicis iniciats a partir de l'1 de gener de 2015 i té una vigència indefinida. 

Davant aquest laberint legislatiu, si representeu un club esportiu el millor que podeu fer és assessorar-vos!

Núria Pol i Vilagrasa